OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu minimalist spol.sr.o. na stránke www.bratislavabook.sk IČO 51 637 367, sídlo: Magurská 3, 831 01 Bratislava, spracúva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) je minimalist spol. s r.o., IČO 51 637 367 so sídlom Magurská 3, 831 01 Bratislava (ďalej len “prevádzkovateľ” stránky www.bratislavabook.sk )

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail info@bratislavabook.sk, telefónne číslo +421 905 971 555.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej alebo právnickej osobe.

II. Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky na internetovej stránke www.bratislavabook.sk.

2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho na nutné plnenie kúpnej zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitých predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

III. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva prevádzkovateľ z nasledujúcich dôvodov:

1. pre účely registrácie na internetovej stránke www.bratislavabook.sk podľa paragrafu 13 ods. 1 písm. a) Zákona,

2. pre úspešné vybavenie elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo),

3. pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom,

4. poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.

V. Príjemcovia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby od týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú:

– Webglobe Yegon, s. r. o. (poskytovateľ hostingu),

– Slovenská pošta, a. s. (doručovacia služba),

– Woocommerce (systém e-shopu),

– Google Analytics (analýza webových stránok),

– Paypal (platobné procesy na strane sprostredkovateľa),.

IV. Práva kupujúceho

Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci:

1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona,

2. právo na opravu osobných údajov podľa paragrafu 22 Zákona alebo obmedzenie spracovania podľa paragrafu 24 Zákona,

3. právo na vymazanie osobných údajov podľa paragrafu 23 Zákona,

4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa paragrafu 27 Zákona,

5. právo na prenesenie údajov podľa paragrafu 26 Zákona,

6. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa info@bratislavabook.sk,

7. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na internetovej stránke www.bratislavabook.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito podmienkami súhlasí kupujúci zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke a upozorniť na ne kupujúceho elektronickou písomnou formou na e-mailovú adresu, ktorú prevádzkovateľovi poskytol.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1. 9. 2018.